Dokumentären

SYNOPSIS "SE MIG FÖR DEN JAG ÄR"

EMMA är en mötesplats för personer med psykisk ohälsa, som funnits i 35 år. Det är Sveriges äldsta träfflokal där man bl.a erbjuder olika studiecirklar, fysisk träning och vällagade måltider m.m. Filmen gjordes under våren 2017 med anledning av EMMAs 35-årsjubileum och berättar historien om träfflokalen och de möten som sker där samt hur betydelsefull verksamheten är för dem som går där, citat ur filmen: “den här verksamheten kan vara en räddning helt enkelt /.../ för min del har det varit så i alla fall” Utan EMMA Träfflokal skulle många, citat ur filmen: “sitta hemma och stirra på fyra väggar.”

Syftet med filmen är att avdramatisera stigmat och rädslan i vårt samhälle förknippat med psykisk ohälsa., därav ledordet i slutet: “Psykisk ohälsa smittar inte.” Vi vill även lyfta fram hur viktigt det är att det finns mötesplatser och verksamheter som denna.

Filmen tar avstamp i Psykiatrireformen i början av 1980-talet då mentalsjukhusen stängdes och folk som ibland levt hela sina liv där helt plötsligt skulle flytta ut i samhället och klara sig själva. Man startade en mottagning i Gubbängen där klienterna kunde träffa läkare och hämta ut mediciner så att de slapp åka till Långbro och Beckomberga för dessa. Men många trivdes inte ensamma i sina lägenheter och åkte in och ut på psyket. Då beslutade fyra socialsekreterare att dom skulle öppna en möteslokal i Hökarängen dit klienterna kunde komma och träffa varandra och äta lunch till en billig penning. Initiativet blev lyckat eftersom klienterna trivdes och mådde bättre. Träfflokalen fick sitt namn efter grundarnas initialer; Eva, Majvor, Maj-Britt och Anna . Så småningom blev EMMA Träfflokal väldigt omtalad och verksamheten växte.

I filmen får vi möta några av de som har EMMA som sin trygga punkt i tillvaron; Håkan som tränar på gym med EMMA-hälsan och älskar att dansa så pass att han i sin ungdom fick smeknamnet Håkan Travolta. Titti som förut var en enstöring men nu trivs med matlagningsteamet på EMMA-lagat. Jonas och Karolina som funnit kärleken tillsammans på EMMA. Thomas och Rickard som ser till så att det finns mat och fika på bordet varje dag på EMMA. Och många fler.

BAKGRUND

Vi som gjort filmen och musiken är personal och deltagare på STUDIO.it, som är en förgrening av EMMA där deltagarna jobbar med musik, foto och film som sysselsättning. Filmen gjordes i form av en workshopserie där deltagarna under handledning av personal erbjöds medverka och prova de olika delarna av professionellt filmskapande.

Filmen premiärvisades på EMMA Träfflokals 35-årsjubileum den 24 maj 2017.

 

ENGLISH SYNOPSIS "SEE ME FOR WHO I AM"

EMMA is a meeting place for people with mental illness, which has been around for 35 years. It is Sweden's oldest meeting point of this kind, offering various study circles, physical training and well-prepared meals etc. The film was made in spring 2017 for EMMA's 35th anniversary and tells the story of the meeting point and the meetings that takes place here and how important the place is for those who go there, quoted from the movie: "this place can simply put be a rescue for many people. ../ at least for me, that has been the case" Without the meeting point EMMA, many people would, quote from the movie:" sit at home and stare at four walls. "

The purpose of the film is to de-dramatize the stigmatization and fear in our society associated with mental illness. Hence the catchphrase at the end of the film: "Mental illness is not contagious." We also want to highlight the importance of meeting places and activities like this.

The film takes off in the psychiatric reform in the early 1980s when mental hospitals in Sweden were closed and people whom basically had lived their entire lives in the hospitals suddenly had to move out into society and manage themselves. A reception was started in Gubbängen, Stockholm, where clients could meet a doctor and pick up medicines so they did not need to go to faraway hospitals such as Långbro or Beckomberga for these. But many did not feel comfortable in their apartments and went in and out of the psychiatric ward. Then one day, four social workers decided that they would open a meeting point in Hökarängen, Stockholm, where the clients could meet and have a cheap and healthy lunch. The initiative was successful because the clients enjoyed it and felt better overall. The meeting point was named after the founders' initials; Eva, Majvor, Maj-Britt and Anna. Eventually, the EMMA meeting point became very well-known and the business grew.

In the film we get to meet some of the people that have EMMA as their safe point in existence; Håkan is training at the gym with EMMA health initiative and loves to dance to the extent that he, in his youth, got the nickname Håkan Travolta. Titti that used to be a loner now enjoy being part of the cooking team at EMMA. Jonas and Karolina who found love together at EMMA. Thomas and Rickard who make sure that there is food and coffee at the table every day at EMMA. And many more.

BACKGROUND

We who made the film and composed the music are staff and participants at STUDIO.it, which is a branch of EMMA where participants work with music, photo and film as a meaningful activity. The film was made in the form of a workshop series where participants were instructed by the staff to assist and try the various parts of professional film-making.

The film was premiered at EMMA's 35th anniversary celebrations on May 24, 2017.

 

share